home
 
  

Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen en alle met Harmsen van Beek gesloten overeenkomsten. Slechts schriftelijk kan van deze voorwaarden worden afgeweken. Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet toepasselijk.

2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie. Harmsen van Beek is niet gehouden die informatie op juistheid te toetsen. Harmsen van Beek zal de door haar te verrichten diensten en werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

3. Harmsen van Beek bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd doch neemt zoveel als mogelijk de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen in acht.

4. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn, blijft Harmsen van Beek volledig en exclusief rechthebbende op de (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, werkwijze, persoonlijkheidsrechten, modelrechten, databankrechten, geestesproducten, rapporten, overeenkomsten, schetsen, tekeningen, elektronische bestanden, alles in de ruimste zin des woord. Aan opdrachtgever is het recht verleend om deze rechten uitsluitend binnen de en ten behoeve van de eigen organisatie te gebruiken doch slechts nadat opdrachtgever aan alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst jegens Harmsen van Beek heeft voldaan.

5. Zonder schriftelijke toestemming van Harmsen van Beek is het opdrachtgever niet toegestaan om de producten van Harmsen van Beek zoals hierboven omschreven al dan niet door derden te laten vermenigvuldigen of exploiteren of bekend maken. Bij overtreding is voor iedere overtreding opdrachtgever aan Harmsen van Beek een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00 en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt een bedrag van € 500,00, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding.

6. De overeengekomen duur van de opdracht is geen fatale termijn, nu de voltooiing van de opdracht wordt beïnvloed door diverse omstandigheden, waaronder de informatie en medewerking verstrekt door opdrachtgever.

7. In de overeenkomst is aangegeven welk honorarium en welke vergoedingen opdrachtgever aan Harmsen van Beek verschuldigd is. Bij tussentijdse wijziging van tarieven en/of honorarium is Harmsen van Beek gerechtigd tot doorberekening van die aanpassingen aan opdrachtgever. Indien zich na de aanvaarding door Harmsen van Beek van de opdracht omstandigheden voordoen die zodanig van invloed zijn op de overeengekomen prijs, dat in redelijkheid van Harmsen van Beek niet verwacht behoeft te worden dat de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium worden verricht, dan is Harmsen van Beek gerechtigd het honorarium te verhogen.

8. Harmsen van Beek zal het honorarium en de vergoeding voor gemaakte kosten periodiek of na afloop van de opdracht in rekening brengen, zulks in de overeenkomst af te spreken. Harmsen van Beek is gerechtigd om te allen tijde alsnog betaling bij voorschot te verlangen. Over alle door opdrachtgever aan Harmsen van Beek verschuldigde bedragen wordt b.t.w. afzonderlijk in rekening gebracht.

9. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever heeft Harmsen van Beek recht op compensatie van de daardoor ontstane inkomstenderving, tenzij de tussentijdse opzegging een gevolg is van omstandigheden die aan Harmsen van Beek zijn toe te rekenen.

10. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen die termijn, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan Harmsen van Beek een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand over het opeisbare bedrag zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Harmsen van Beek heeft het recht de betalingen van opdrachtgever ten eerste in mindering te laten strekken op de gemaakte kosten en rente.

11. In geval van liquidatie of faillissement, beslag, surséance van betaling of de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling jegens opdrachtgever, zijn de vorderingen van Harmsen van Beek onmiddellijk opeisbaar.

12. Harmsen van Beek is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst aan Harmsen van Beek omstandigheden bekend zijn geworden die goede grond geven om te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet of niet geheel zal nakomen alsmede indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen en die zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Verder is Harmsen van Beek bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet langer van Harmsen van Beek gevergd kan worden, alsmede indien zich anderszins omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
In geval de overeenkomst wordt ontbonden of opgeschort, zijn de vorderingen van Harmsen van Beek op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13. Ten laste van opdrachtgever komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Harmsen van Beek in verband met de inning van openstaande facturen dient te maken, ten minste bedragend 15% van het opeisbare bedrag met een minimum van € 500,00.

14. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen indien nakoming onmogelijk is als gevolg van overmacht, waaronder worden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor een van partijen niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden aan de zijde van opdrachtgever die tijdige betaling van de facturen van Harmsen van Beek beletten, zoals beslagleggingen, betalingsonmacht, wegval of vermindering van subsidies en overigens financiële omstandigheden worden uitdrukkelijk niet als overmacht beschouwd. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kunnen de verplichtingen uit de overeenkomst worden opgeschort.
Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, is ieder van partijen gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst zonder gehoudenheid tot schadevergoeding aan de andere partij.
Indien Harmsen van Beek alsdan inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of deze zou kunnen nakomen en aan dat nagekomen of alsnog na te komen deel zelfstandige waarde kan worden toegekend, dan is Harmsen van Beek gerechtigd om dit gedeelte aan opdrachtgever in rekening te brengen.

15. Aansprakelijkheid van Harmsen van Beek voor eventuele schade bij opdrachtgever of derden ontstaan door of ten gevolge van de door Harmsen van Beek geleverde diensten of producten is uitgesloten. Harmsen van Beek is niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens of informatie welke aan of namens opdrachtgever aan Harmsen van Beek is verstrekt.
Indien Harmsen van Beek desondanks aansprakelijk is dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat Harmsen van Beek voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer loopt dat een half jaar dan wordt die vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Harmsen van Beek in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden voor het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.

16. Op alle overeenkomsten met Harmsen van Beek is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tenzij anders overeengekomen, worden alle geschillen beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.